Rumbo a unha nova fase /Towards a new phase

* Nota: Post escrito en galego astur-galaico con toques brasileiros e traduzido ao inglés // Post written in Galician and translated to English (below)

xxxxxx

Despós de casi 5 meses viaxando chegou a hora de voltar!

Foron meses de salir da minha zona de confort en Oahu/Hawaii, Big Island/Hawaii, Maui/Hawaii e Bali! Cinco meses e quatro islas que sin duda me marcaron, me transformaron, me inspiraron e me prepararon para os próximos pasos!

Meses de aprender con todo: con as ricas culturas ancestrales deses lugares as cuales están vivas até hoxe (de formas moi distintas), con os cursos e inmersiois da Lomi Lomi (que foron muito mais que unha técnica de masaxes), con os lugares e experiencias vividas, con todas as personas que tuven a honra de cruzar nesta etapa, con todas as sincronizidades que o Universo me regalou.

E a través de todo eso,…meses de aprender muito sobre min, de abrazar con mais forza as minhas luzes e fortalezas e de acolher e trabalhar algunhas das minhas sombras, límites e vulnerabilidades.

Meses de sentir como a nosa realidade externa é un espelho da nosa realidade interna. De sentir o principio universal de acción reacción na piel. Sentindo como é importante nos abrir para a vida e CONFIAR.

Meses de intentar “simplemente” SER e fluir no que era, con confianza e entrega (sin control e sin crear expectativas). Difícil de colocar en práctica de forma plena en muitos momentos. Meses de aprender con a simplicidade.

Sin duda, o proceso de cura do meu brazo, foi esencial para que eu salise da minha tendencia natural de aproveitar ao máximo na “acción”, no “dar”, no “fazer!” para que eu desacelerase para aproveitar ao máximo desde o lugar da “quietud”, do “recibir”, da “observación (propia e do meu entorno)”. Muita transformación e reflexión gracias ao meu brazo, agradecendo muito a oportunidade que o brazo me está dando.

Eternamente agradecida a min misma por abrir espacio e tempo para esta “pausa” entre etapas vitales. Unha experiencia fundamental para conectarme con a minha esencia, con mais forza e clareza; e para inspirarme, recargarme, motivarme e prepararme para a próxima etapa.

E con a minha volta, abro unha nova etapa, un novo portal.

Funme de Lourido con 18 anos, e volto 18 despois para vivir no rural! Volto despois de casi 8 anos de sentir fortemente dentro de min a chamada de voltar para me reinventar no rural das minhas raíces rurales asturiano-galegas, integrándome a masa crítica que xá tá construíndo outras formas de vivir no rural.

Miro para atrás e o meu sentimento é de profundo AGRADECIMENTO:

… Aos que vinheron antes de min, meus ancestrales, porque sin a xornada e legado deles nun seria posible eu tar aqui e tamén por o seu apoio invisible;

… A minha familia, por toda a valiosísima e importantísima educación e valores recibidos deles, educación e valores característicos da sabiduria ancestral rural e comunitaria, por o esfuerzo para me brindar a oportunidad de estudiar, e tamém por o seu apoio incondicional en todas as minhas decisiois;

… A todas as experiencias vividas e as personas que fun conocendo ao largo da vida en diferentes lugares deste diverso e máxico mundo, que foron expandindo o meu Ser e minha forma de olhar para a vida e o mundo, construindo a Carmen de hoje que é uma amalgama da minha cerne rural (da cual sinto infinito orgulho) mixturada con a riqueza de todo o vivido hasta o momento.

Miro para o hoy e para a frente e o meu sentimento é de profunda ALEGRIA e EMOCIÓN:

Por tar fazendo esto desde o mais profundo e auténtico do meu corazón, con “coragem” – agindo desde o coração!

Por me permitir Ser, con a forte intención de ser o mais auténtica posible, dando o meu melhor para colocar en acción as minhas virtudes/luzes e gestionar as minhas vulnerabilidades/sombras/límites;

Por me permitir ir atrás dos meus Sonhos, sin caer nas armadillas de seguir os caminhos teoricamente mais “fáciles” e de ser paralizada por os medos (propios e ajenos);

Por me permitir nun ter todas as respostas e certezas sobre o “como” e Confiar que no movimento os caminhos se abrirán e definirán da melhor forma!;

Por me permitir aprender fazendo e dar un paso de cada vez;

Por me permitir Vivir e Confiar na Vida.

Son Carmen M.Q. e así falei!

«Somos así.
Soñamos el vuelo, pero tememos las alturas.
Para volar, es preciso tener valor para afrontar el terror al vacío.
Porque es sólo en el vacío donde el vuelo tiene lugar.
El vacío es el espacio de la libertad, la ausencia de certezas.
Pero es esto lo que tememos: el no tener certezas.
Por eso cambiamos el vuelo por jaulas.
Las jaulas son el lugar donde las certezas viven.»
Rubem Alves

** Nas próximas semanas espero dar mais noticias sobre o rumbo da próxima etapa! 😉 **

xxxxx ENGLISH version xxxxx

After 5 months travelling is time to come back!

Months to be out of my comfort zone in Oahu/Hawaii, Big Island/Hawaii, Maui/Hawaii and Bali! 5 months and 4 islands which mark, transform, inspire and prepare myself for the next steps!

Months of learning from all: from the rich ancestral cultures of those places which are alive until now (in a different way), from the trainings and immersion of Lomi Lomi (much more than a massage technique), from the places and lived experiences, from all the people that I have the honor to cross, and from all the synchronicities that the Universe gave me!

And through all of that, those months allowed me to learn a lot from myself, to embrace with more strength my lights and gifts, and to accept and work some of my shadows, boundaries and vulnerabilities.

Months of trying simply BE and flow with what was, with trust and determination (without control and without expectations). It was difficult to put it in practice fully in several moments. Months of learning from the simplicity.

Without any doubts, the healing process of my arm was key to be out of my natural trend of making the most in the “action”, in “giving” in “doing”! to slow down and making the most in a place of “quietude”, of “receiving” and of “observer” (of myself and of my surroundings). A lot of transformation and reflection thanks to my arm, being really grateful for the opportunity that my arm is giving me.

I am so grateful to myself to open the space and time to do that “break” between two vital phases in my life. It was a key experience to connect myself with my essence, with more strengthen and clarity. And it was key to inspire, recharge, motivate, and prepare myself for the next phase.

With my return, I am opening a new phase, a new gate.

I left Lourido (my little village in the countryside of NW of Spain) when I was 18 years old. I am back 18 years later to settle down there! I am back after almost 8 years of feeling really strongly within me the calling of coming back to reinvent myself in my rural roots, being part of the critic masse of people who is building other ways of living in the countryside.

I look back and my feeling is of deep GRATITUDE:

… to the ones who came before me, my ancestors, because without their journeys and legacy, I couldn´t be here and also for their invisible guidance and support;

…to my family, for the valuable and relevant education and values that I got from them, education and values from the rural and community ancestral wisdom, for all the effort to give me the opportunity to go to the University, and also for the unconditional support in all my decisions;

…to all the lived experiences and to all the people that I met along my life in different places along the diverse and magical world, that were expanding myself and my way of looking at life, building the current Carmen, who is a fusion/amalgam of my rural duramen (being really proud of it!) mixture with the richness of all I have lived so far.

I look to the today and what is coming and my feeling is of deep JOY and EMOTION:

… For being doing what I am doing from the most deep and authentic of my heart, with courage – acting from my heart.

… For allowing myself to Be, with a strong intention of being as much authentic as possible, giving my best to put in action my light/gifts and to manage my shadows/vulnerabilities;

… For allowing myself pursuing my Dreams, without being attracted for the theorically easiest paths and without being stopped by fears (own or from others);

… For allowing myself not having all the answers and certainties about the “how” and trust that with the movement, the paths will be open and will unfold in the best way!;

… For allowing myself to learn by doing, taking a step at a time;

… For allowing myself Live and Trust in Life.

I am Carmen M. Q. and I have talked!

“We are this way. We dream the flight, but we fear the height. Flight we takes to have courage to face the terror of the void. Because it is only empty that flight happens. Emptiness is the space of freedom, the absence of certainty. But this is what we fear: has not certainties, so we chose the cages because the cages are where the certainties live” Rubem Alves

** In the following weeks I hope to share more news about the direction of my next stage! **

Esta entrada ha sido publicada en Sin categoría y etiquetada como , , , , , . Guarda el enlace permanente.

4 respuestas a Rumbo a unha nova fase /Towards a new phase

  1. Apin Ng dijo:

    Inspiring!
    I could feel it in my tummy when I read your blog. Thank you for BEING you!
    Much love! ❤️

  2. Patrícia dijo:

    Desejo sua felicidade, amiga! Grande abraço.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *